ПРИЕМ

================================

СВОБОДНИ МЕСТА – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1-ВИ ДО 7-МИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

2022 / 2023 ГОДИНА

Изтеглете ТУК!

================================

ПЛАН – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА, 1-ВИ И 5-ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

2022 / 2023 ГОДИНА

Изтеглете ТУК!

1.Google формуляр –Попълвате онлайн тук : https://docs.google.com/forms

================================

ПЛАН – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. И 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

2021 / 2022 ГОДИНА

Изтеглете ТУК!

1.Google формуляр –Попълвате онлайн тук : https://docs.google.com/forms

================================

ПРИЕМ ЗА 1 КЛАС - 2020/2021 г.

Уважаеми родители,

При така създалата се ситуация на извънредно положение, се налагат промени в организацията по приема за 1 клас.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА – до 31 май 2020 г.

Предоставяме Ви две възможности за подаване на заявление:

1.Google формуляр –Попълвате онлайн тук : https://docs.google.com/forms

2.Изтегляте формуляра на заявление от тук : http://www.2ou-berk.com/adm_services.html

и изпращате на ел. поща на училището :

vtoro_ou_berk@abv.bg

Всяко заявление ще бъде входирано с препратка до подателя.

За връзка с директора Виктория Недкова-служебен тел: 0879 068185

За връзка с учител Галина Витанова-служебен тел: 0879 068187

================================

ПЛАН – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. И 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

2020 / 2021 ГОДИНА

Изтеглете ТУК!

=========================================================

ПРИЕМ

ПРИЕМ 1 - 5 КЛАС

ПЛАН – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. И 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

2019 / 2020 ГОДИНА

І.   В 1. клас – 2 паралелки:  1.а – 22 ученици в паралелка

                                                1.б – 22 ученици в паралелка

      В 5. клас – 1 паралелка:  5.а – 26 ученици в паралелка

      В горепосочените класове се осигурява целодневна организация на учебния ден – след задължителната подготовка.

ІІ.  График на дейностите

        

          ДЕЙНОСТ                                      СРОК                     ДОКУМЕНТ

1. Директорът определя състав на комисия по приема

10.03.2019

Заповед на Директора

2. Съгласуване План – приема с ОС към 2. ОУ

27.03.2019

Становище – Обществен съвет

3. Утвърждаване План – приема от Директора

30.03.2019

Заповед на Директора

4. Информиране РУО –  Монтана за утвърден План – прием за 19/ 20 г.

10.04.2019

Уведомително писмо

5. Подаване на Заявление и Акт за раждане на детето / копие /

01.04/31.05.2019

17.06/10.09.2019

Заявление – 1. клас

Заявление – ЦОУД

Заявление – 5.клас

6. Класиране на учениците за 1. клас

                   за 5. клас

  

03.06.2019

11.09.2019

Протокол от комисията

7. Обявяване на списъците на класираните ученици (обявяване на информационното табло и в сайта на училището)

                        за 1. клас

                        за 5. клас

04.06.2019

12.09.2019

Списъци на класовете по приема

ІІ. Класирането на ученици – кандидати за 1. клас ще се прилага съгласно следните критерии:

БРОЙ ТОЧКИ

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС

10

9

8

7

6

5

1. Деца от селата на Община Берковица, в които няма училище

2. Постоянен адрес близо до училището

3. Деца, чиито братя и сестри се обучават в училището

4. Деца обучавали се в ПГ на училището

5. Деца с трайни увреждания над 50%

6. Деца без родители

Общо 45

ІV. Документи за 1. клас:

При кандидатстване: 1. Заявление за приемане в училище – 1. клас

 2. Заявление за ЦОУД

       3. Акт за раждане / копие

  В. Недкова  

Директор

                                                                                                  

УЧЕБНА 2018/2019

СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ (КЪМ 30.03.2018 г.)

ПГ - няма
1.а - няма
1.б - няма
2.а - няма
2.б - няма
3.а - няма

3.б - 3
4.а - 2
5.а - няма
6.а - няма
7.а - 3
7.б - 3


В горепосочените класове се осигурява целодневна организация на учебния ден.

ПЛАН-ПРИЕМ 2018-2019 УЧ. ГОДИНА

- Подготвителна група /ПГ/ – 1 група /смесена/ с 5 и 6 годишни деца – 15 бр.

- 1. клас – 2 паралелки /1.а и 1.б/ – до 22 ученици в паралелка, с целодневна организация на учебния ден.

- 5. клас – 2 паралелки /5.а и 5.б/ – до 26 ученици в паралелка, с целодневна организация на учебния ден.
 

ПРИЕМ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

При кандидатстване:

1. Заявление за приемане в училище – 1. клас
2. Заявление за ЦОУД
3. Акт за раждане / копие
 

При записване:

Удостоверение от посещение в ПГ – оригина
 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Подаване на Заявление и Акт за раждане на детето /копие/ 01.04.2018 г. -
31.05.2018 г.
Класиране на ученици за 1. клас и обявяване на информационно табло в училище и в сайта на училището 04.06.2018 г.
Записване на класираните ученици за 1. клас 08.06.2018 г.
Попълване на свободни места 13.06.2018 г.
Утвърждаване Списъци с приети ученици в 1. клас по паралелки 14.09.2018 г.КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

Точки Критерии
1. Постоянен адрес близо до училището
2. Деца от селата на Община Берковица, в които няма училище
3. Деца от семейства, чиито братя и сестри се обучават в училището
4. Деца обучавали се в ПГ на училището (само за прием в 1. клас)
5. Деца с трайни увреждания над 50%
6. Деца без родители
(максимален брой точки: 50)
 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/88027