ПРОЕКТИ
  • ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ "

Прочетете повече

  • ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС"

Прочетете повече

  • ПРОЕКТ "ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО", ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

Прочетете повече

  • ПРОЕКТ "КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

  • НП "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ"
  1. МЯРКА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"
  2. МЯРКА "БЕЗ ОТСЪСТВИЕ"

  • НП "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"

Националната програма „С грижа за всеки ученик” е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователните им потребности.
Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряването на оптималното му развитие е необходимо да се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията или с компенсиране на недостига от учебно време за развитие на талантите.

Ето защо в нашето училище усилено се работи за осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка. Г-жа Валя Крумова - преподавател по БЕЛ провежда обучение на групи ученици от 5. и от 8. клас.

Децата от подготвителна група също получават допълнителни знания по роден език. Ръководител на групата е г-жа Силвия Миронова.

  • НП "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА"
  1. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ОБЩИНАТА

 
Второ основно училище "Христо Смирненски" - гр. Берковица, 3500, ул. „Еделвайс“ №1, 
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg, тел: 0953/ 88027